Tiến độ cập nhật ngày 8.4.2015

Nhà B4&B5 đã hoàn thành kết cấu 

Xây trát bên ngoài

Nhà B6&B7 đã hoàn thành kết cấu 

Xây trát bên ngoài  

Nhà A3 hoàn thành tầng 13A

Đang xây trát ngoài

Thi công hệ thống M&E trong nhà

 

Menu