Tiến độ cập nhật ngày 21.4.2015

Nhà B4&B5 đã hoàn thành kết cấu 

Xây trát bên ngoài

Nhà B6&B7 đã hoàn thành kết cấu            

Xây trát bên ngoài  

Nhà A1 hoàn thành tầng 20

Đang xây trát ngoài

Nhà A2 hoàn thành tầng 20

Đang xây trát ngoài

Thi công hệ thống M&E tầng hầm 

 Thi công hệ thống M&E hàng lang căn hộ

Thi công hệ thống M&E hàng lang căn hộ

 

Menu